Ceník evidence odpadů a ročních hlášení


Malá firma

 • do 12 svozů* odpadů za rok
 • Za každou další provozovnu hlášení a evidence se slevou 50%
 • Zpracování průběžné evidence
 • Podání hlášení do ISPOP
 • Archivace hlášení a evidence po dobu 5 let

6000 Kč

Střední firma

 • 13 až 24 svozů* odpadů za rok
 • Za každou další provozovnu hlášení a evidence se slevou 50%
 • Zpracování průběžné evidence
 • Podání hlášení do ISPOP
 • Archivace hlášení a evidence po dobu 5 let

9000 Kč

Velká firma

 • 25 až 100** svozů* odpadů za rok
 • Za každou další provozovnu hlášení a evidence se slevou 50%
 • Zpracování průběžné evidence
 • Podání hlášení do ISPOP
 • Archivace hlášení a evidence po dobu 5 let

12 000 Kč

* 1 svoz = odvoz odpadů v jednom dni, jednou odpadovou společností

** v případě vyššího počtu svozů než 100, je každý další svoz účtován sazbou 100 Kč za kus.

Podání ročního výkazu statistiky o odpadech a druhotných surovinách pro ČSÚ

Podání samostatně - cena dle počtu položek

od 2000 Kč

Podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady

Podání samostatně - cena dle počtu položek

od 2000 Kč

Podání hlášení do Integrovaného registru znečišťování (pouze nebezpečné odpady)

Podání samostatně - cena formou samostatné objednávky

od 1500 Kč

Podání hlášení do ISPOP agenda VODA

Podání samostatně - cena formou samostatné objednávky

od 2000 Kč

Podání hlášení do ISPOP - Ohlášení souhrnné provozní evidence (ovzduší)

Podání samostatně - cena formou samostatné objednávky

od 2000 Kč

Příprava bilance VOC

Bilanci je nutné přiložit k hlášení SPE pro vybrané zdroje

od 5000 Kč

Podání poplatkového přiznání

Formulář F_OVZ_POPL anebo F_VOD_PV Podání samostatně - cena formou samostatné objednávky

od 2000 Kč

Podmínky

Společnost Organizace BPO s.r.o., Skřipov 107, IČO 08147078 (dále jen Zhotovitel), poskytuje níže specifikované služby.
Objednatelem se stává fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s těmito podmínkami Zhotovitele (dále jen Objednatel).

Zhotovitel zajišťuje kompletní vytvoření, zpracování a odeslání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a zákona č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále  jen ISPOP) v aktuálním znění.

Výběr balíčku: Objednatel má možnost si vybrat ze tří různých balíčků (Malá firma, střední firma, velká firma), podle počtu svozů odpadů za daný kalendářní rok ( 1 svoz = odvoz odpadů v jednom dni, jednou odpadovou společností s jedním IČO). V případě většího nebo menšího počtu svozů, než bylo ujednáno na základě objednávky bude fakturován balíček dle skutečného počtu svozů jak je uvedeno v ceníku nad tímto textem. V případě vyššího počtu svozů než 100 za rok, je každý další svoz účtován sazbou 100 Kč za kus. Každý balíček zahrnuje Zpracování průběžné evidence, podání hlášení do ISPOP, archivace hlášení a evidence po dobu 5 let.

Povinnosti Objednatele: Objednatel má povinnost vyplnit veškeré požadované údaje a zaslat veškeré podklady k vypracování ročního hlášení. V případě chybného vyplnění údajů nebo poskytnutí chybných podkladů nese zodpovědnost Objednatel. Objednatel má povinnost dodat veškeré údaje nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku, za který se roční hlášení zpracovává. Pokud budou podklady dodány později, Zhotovitel nezaručuje včasné podání ročního hlášení do ISPOP. I toto hlášení ale Zhotovitel zpracuje. Objednatel se dále zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu na základě faktury, která je stanovena podle aktuálního ceníku. Bez uhrazení ceny nebude hlášení zpracováno a odesláno do ISPOP. Veškeré podklady pro vedení evidence budou zasílány pravidelně a výhradně na email  odpady@obpo.cz

Povinnosti Zhotovitele: Zhotovitel se zavazuje zpracovat veškeré dodané podklady v co nejkratší době, nejpozději do 10 pracovních dnů od uhrazení částky za zpracování. V případě, že jsou jasně a zjevně dodané špatné podklady, je povinen kontaktovat Objednatele, který je povinen dodat správné podklady nebo doplnit či vysvětlit dodané podklady. Zhotovitel nezodpovídá za chyby uvedené Objednatelem. Hlášení prostředníctvím ISPOP může Zhotovitel podat pouze a výhradně na základě plné moci Objednatele, v případě neposkytnutí plné moci Zhotovitel není oprávněn provést podání ročního hlášení do ISPOP. Vzor plné moci je k dispozici pod tímto textem.

Fakturační údaje: Fakturace za zvolené služby bude prováděna vždy v měsíci listopadu za daný kalendářní rok, na základě vystavené faktury Zhotovitele, splatnost faktur je 30 dní. V případě nezaplacení faktury za daný kalendářní rok nebude hlášení zpracováno a odesláno do ISPOP, nebude předána průběžná evidence a data nebudou archivována. Fakturace probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím emailu fakturace@obpo.cz

Zhotovitel i Objednatel se zavazují k mlčenlivosti o všech informacích, které souvisí s provozem zhotovitele i Objednatele.
Objednatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Zhotovitelem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů zákona č. 101/2000 Sb. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů a dalších dat poskytnutých  Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré informace o Objednateli a jeho data neposkytne žádné třetí straně s výjimkou údajů povinných pro ohlášení do ISPOP nebo ČSÚ. Osobní údaje Objednatele budou použity pouze za účelem zpracování objednaných služeb a pro komunikaci s Objednatelem.

Objednatel souhlasí, že bude Zhotovitelem kontaktován emailem nebo telefonicky, prostřednictvím poskytnutých údajů. Objednatel prohlašuje, že tyto zprávy nejsou nevyžádanou poštou - spam, ani nevyžádaným telefonickým hovorem. 

Objednatel se zavazuje, že bude na emailové dotazy odpovídat co nejrychleji a se Zhotovitelem bude dle svých možností co nejlépe spolupracovat. V případě, že Objednatel nebude včas odpovídat na emaily nebo telefonní hovory, Zhotovitel nemůže garantovat včasné podání ročního hlášení anebo dalších služeb.