Nejčastěji dodávaná dokumentace a služby životního prostředí


Služby:

Vedení průběžné evidence odpadů v souladu s vyhláškou č.273/2021 o podrobnostech nakládání s odpady

Podání hlášení do ISPOP (odpady, ovzduší, voda, IRZ)

Vyřízení žádosti povolení provozu vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší

Poradenství v průmyslové a podnikové ekologii

Zastupování a asistence při kontrolách ČIŽP


Dokumentace:

Odborný posudek stacionárního zdroje znečišťování ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší)

Havarijní plán (zákon č. 254/2021 Sb. o vodách)

Povodňový plán (zákon č. 254/2021 Sb. o vodách)

Protokol o zařazení (zákon č. 224/2015. o prevenci závažných havárií)

Základní hodnocení rizika ekologické újmy (zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě)

Provozní (manipulační) řády vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší

Provozní (manipulační) řády vodohospodářských děl (odlučovače ropných látek, lapáky tuků, retenční nádrže)


Směrnice a pokyny:

pro nakládání s fluorovanými plyny

pro nakládání s chemickými látkami a směsmi

pro nakládání s obaly

pro nakládání s odpady

pro nakládání s vodami

pro ochranu ovzduší

pro prevenci závažných havárií

pro předcházení ekologické újmě 


Značení:

Identifikační listy nebezpečných odpadů (ILNO)

Štítky nebezpečných odpadů

Štítky ostatních odpadů